Artistiek Pedagogisch Project

De opdracht van onze academie is het aanbieden van kwaliteitsvol kunstonderwijs, richting beeldende kunsten, aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit Artistiek Pedagogisch Project ( APP) schetst haar klemtonen en waarden.

Betrokkenheid

Zinvolle kunstbeoefening kan niet zonder (mentale) betrokkenheid met de wereld, de omgeving. Het is onze belangrijkste opdracht om deze betrokkenheid bij de leerling te voeden door hem bewust te leren kijken, ook achter de dingen. We willen hem prikkelen,inspireren.

Focus

Leren focussen is een heel belangrijk leerdoel: je kunnen toeleggen en concentreren op je activiteit in het atelier, streven naar een mentale toestand die je nauw bij je werk houdt, je niet laten afleiden, dat is essentieel. De zorg voor een aangenaam werkklimaat in het atelier is hiervoor een voorwaarde waar de leerkracht garant voor staat.

Verwondering

Vanuit betrokkenheid groeit verwondering: we leren de student om zijn relatie met de wereld te intensifiëren en om onder het oppervlak van de dingen te kijken. Openstaan voor het nieuwe en het
onbekende, de vanzelfsprekendheid van de dingen kritisch durven bekijken en bevragen.

Liefde voor het vak   

We willen de expressieve mogelijkheden van de werkmaterialen ten volle benutten: materiaalkennis vergaren, rekening houden met het specifieke karakter van elke grondstof is essentieel. Technische
en artistieke leerdoelen zijn complementair.

Kunstbeschouwing

Onze academie is een onderwijsinstelling, een werkplaats, een ontmoetingsruimte waar het gonst van de bedrijvigheid: zij is ook dé plaats waar over kunst wordt gepraat, gediscussieerd en van gedachten wordt gewisseld en dit door o.a. de confrontatie met elkaars werk aan te gaan. Ook de aandacht voor de inspirerende voorbeelden uit de kunstwereld van vroeger en nu tijdens de lesmomenten, de lessen kunstgeschiedenis, de museum – en tentoonstellingsbezoeken of het uitnodigen van een gastspreker voeden de dynamiek.

De academie met de lage drempel

Onze academie heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: ze is er voor iedereen die zich op een sterk betrokken manier wil toeleggen op een zinvolle kunstbeoefening. De academie is een actieve partner die samen met andere gemeentelijke actoren een emanciperende rol speelt die verder reikt dan louter het onderwijskundige. De academie is ook een culturele speler: ze richt
tentoonstellingen in in samenwerking met het Cultuurcentrum Coloma en is de uitvalbasis van de Leeuwse Erfgoedcel.

Leeuwse Kunstacademie Artistiek Pedagogische Project

1 ste en 2 de graad

In de lagere graad worden de leerlingen prikkelend ingewijd in de beeldtaal. Belangrijke accenten in ons lesaanbod en de wijze dat we het aanbrengen zijn:

 • spel & verhaal, refereren naar de leefwereld van het kind en het prikkelen van de verbeelding en de fantasie, het durven confronteren met elementen die niet tot zijn of haar leefwereld behoren, om verwondering te genereren en die leefwereld te verruimen en verrijken.
 • Een ruim aanbod van alle soorten beeldende technieken en bouwstenen en een uitnodiging om daar explorerend mee aan de slag te gaan.
 • Een aanmoediging om bewust om te gaan met het proces op weg naar het product en daarbij aansluitend een transparante evaluatie op maat van de kinderen en een eerste aanzet tot zelfreflectie om het eigen leerproces te leren beheersen en in kaart te brengen.
 • Toon- en feedbackmomenten waarin leerlingen de dialoog met elkaar kunnen aangaan en constructief leren omgaan met feedback.
 • Aanschouwelijke voorbeelden uit de kunstwereld van vroeger en nu, dichtbij en veraf.
 • Attitudevorming: leren samenwerken, leren respect opbrengen voor elkaar en elkaars werk, voor materialen.
 • Kunstonderwijs als middel tot integratie van de vele nieuwkomers en anderstaligen in onze gemeente: de wijkafdelingen spelen een centrale rol in het bereiken van dit doel.
 • De academie werkt actief mee aan een zinvolle naschoolse opvang door lessen algemene beeldende vorming in te richten in verschillende basisscholen in de gemeente.
3 de graad jongeren

In deze graad worden de jongeren georiënteerd in de beeldtaal met nadruk op de intellectuele, emotionele en artistieke ontwikkeling. Belangrijke accenten zijn:

 • Een atelier waar jongeren die dat willen hun eigen artistieke bezigheden kunnen ontwikkelen of zich eventueel kunnen voorbereiden op het artistiek hoger onderwijs, complementair aan het leerplichtonderwijs.
 • Een gedifferentieerde aanpak voor een groep leerlingen verschillend van afkomst en opleidingsniveau, waarbij de leerlingen hun eigen pad kunnen begaan, volgens hun individuele noden en behoeften en vertrekkend vanuit hun individuele positie in het traject.
 • Het verruimen van het referentiekader door een gevarieerd aanbod van technieken die verder verdiept worden, het verwerven van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes.
 • Kunstbeschouwing door middel van inspirerende voorbeelden tijdens de lessen uit de kunstgeschiedenis van vroeger en nu, uitstappen en zelf verzameld beeldmateriaal.
 • Evolueren naar een eigen persoonlijke praktijk om zo ervaringen op persoonlijke artistieke wijze uit te drukken.
 • Het stimuleren van eigen voorkeuren en keuzes, het aanleggen van een eigen beeldenbank.
 • Het stimuleren van sociale interactie, zelfreflectie en dialoog
 • Het bevorderen van een autonome omgang met het eigen proces.
 • Het aanbieden van expositiemogelijkheden waarbij de leerlingen hun eigen werk leren selecteren en presenteren in een eigen context en over hun werk leren praten.
4 de graad volwassenen

Het profiel van de leerling in onze volwassenenateliers is heel divers: sommigen genoten een vooropleiding in een andere academie, anderen starten in de hogere graad in onze academie een leertraject. Onze academie leent er zich toe om de volwassen leerling een traject op maat aan te bieden. We passen dit toe door leerlingen zonder ervaring een basisopleiding aan te bieden in de optie ‘Beeldende en Audiovisuele Kunsten’ (BAK) . Belangrijke leerdoelen zijn:

 • Het waarnemingsvermogen intensifiëren
 • Inzichten verschaffen in verhoudingen en compositie
 • Materialenleer
 • Kennismaking met grafische, schilderkundige en sculpturale technieken

Met het oog op de doorstroming naar de 2 de optie die de academie aanbiedt ‘Projectatelier’, wordt er concreet in de optie BAK rond de volgende leerdoelen en attitudes gewerkt;

 • Onderzoek van het beeld, concept, context en techniek
 • Ontwikkeling van een eigen beeldtaal, authenticiteit nastreven
 • Projectmatige aanpak
 • Afstemmen op elkaar van inhoud en techniek
 • Werkmethodieken aanreiken
 • Het kunstwerk en zijn relatie met de omgeving.
 • Optekenen van het proces, documentatie, ontwerpschetsen
 • 5 fasen: weerstand verwerken, zoeken, experimenteren, kiezen, uitwerken

In de optie Projectatelier zijn de lesinhouden minder gebonden aan een bepaald beeldende expressiemiddel maar vormt dat laatste deel uit van een geheel of van een veelzijdig artistiek concept zoals een sculpturaal werk of installatiekunst. In dit kader is een kruisbestuiving aangewezen tussen verschillende disciplines en ateliers. Ons Projectatelier atelier is actief, complex, eigenzinnig.

Tekenen naar levend model

Los van alle ontwikkelingsdoelen in de verschillende opties die de academie aanbiedt blijft hetoefenen van de waarneming en het kijken een cruciaal leerdoel in de vorm van de lessen ‘tekenen naar levend model’.

Kunst en Cultuur

De 2 wekelijkse lessen kunst & cultuurgeschiedenis & kunstbeschouwing op woensdagavond zijn een must. Het belang ervan voor de academie is niet te onderschatten: De leerinhoud inspireert, leert verbanden maken, emancipeert. De lessen creëren een referentiepunt voor de leerling zijn eigen werk. De lessen zijn tevens interessante visuele en auditieve ervaringen en een meerwaarde voor het lesaanbod. De maandelijkse museumuitstappen onder leiding van docent Kunstgeschiedenis Peter Jonnaert werken verbindend en bevorderen de goesting naar meer en zijn.

Het profiel van de leerkracht

Ons lerarenteam wordt gevormd door goedopgeleide,begeesterde lesgevers die allen een meestergraad behaalden in het hoger kunstonderwijs. Ze zijn ook als kunstenaar actief en beheersen een grondige kennis van hun vak en vakgebied. De lesgevers spelen in team maar elk met hun eigen invalshoek. Ze stellen hun doelen af op de doelen die de ploeg als geheel wil bereiken. Het karakter van onze academie draagt er toe bij dat de relatie leraar & leerling intenser is:het psychologisch inzicht en empathische vermogen van de leraar zijn essentieel. Het biedt mogelijkheden tot differentiatie en een fijne relatie tussen de leerlingen en het leerkrachtenteam op langere termijn.

Leeuwse kunstacademie