Artistiek Pedagogisch Project

De opdracht van onze academie is het aanbieden van kwaliteitsvol kunstonderwijs, richting beeldende kunsten, aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit Artistiek Pedagogisch Project (APP) schetst de klemtonen en waarden.

Betrokkenheid

Zinvolle kunstbeoefening kan niet zonder (mentale) betrokkenheid met de wereld, de omgeving. Het is onze belangrijkste opdracht om deze betrokkenheid bij de leerling te voeden door hem bewust te leren kijken, ook achter de dingen. We willen hem prikkelen,inspireren.

Focus

Leren focussen is een heel belangrijk leerdoel: je kunnen toeleggen en concentreren op je activiteit in het atelier, streven naar een mentale toestand die je nauw bij je werk houdt, je niet laten afleiden, dat is essentieel. De zorg voor een aangenaam werkklimaat in het atelier is hiervoor een voorwaarde waar de leerkracht garant voor staat.

Verwondering

Vanuit betrokkenheid groeit verwondering: we leren de student om zijn relatie met de wereld te intensifiëren en om onder het oppervlak van de dingen te kijken. Daarom nemen de lessen waarnemingstekenen in iedere graad een belangrijke plaats in.

Liefde voor het vak   

We  willen de expressieve mogelijkheden van de werkmaterialen ten volle benutten: materiaalkennis vergaren, rekening houden met het specifieke karakter van elke grondstof is essentieel. Technische en artistieke leerdoelen zijn complementair.

Kunstbeschouwing

Onze academie is een onderwijsinstelling, een werkplaats, een ontmoetingsruimte waar het gonst van de bedrijvigheid: zij is ook dé plaats waar over kunst wordt gepraat, gediscussieerd en van gedachten wordt gewisseld en dit door o.a. de confrontatie met elkaars werk aan te gaan. Ook de lessen kunstgeschiedenis, de museum- en tentoonstellingsbezoeken of het uitnodigen van een gastspreker voeden de dynamiek.

De academie met de lage drempel

Onze academie heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht: ze is er voor iedereen die zich op een sterk betrokken manier wil toeleggen op een zinvolle kunstbeoefening. De academie is een actieve partner die samen met andere gemeentelijke actoren een emanciperende rol speelt die verder reikt dan louter het onderwijskundige. De academie is ook een culturele speler: ze richt tentoonstellingen in samenwerking met het Cultuurcentrum Coloma en is de uitvalbasis van de Leeuwse Erfgoedcel. Tijdens de paasvakantie en zomermaanden juli en augustus organiseert de academie vakantiestages van een week voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Het Artistiek Pedagogisch Project per graad

Lagere Graad

In de lagere graad worden de leerlingen ingewijd in de beeldtaal. Belangrijke accenten in ons lesaanbod en de wijze dat we het aanbrengen zijn:

 • Spel & verhaal, refereren naar de leefwereld van het kind en het durven confronteren met elementen die niet tot zijn of haar leefwereld behoren.
 • De academie is complementair met het basisonderwijs: zij kan focussen op leerdoelen die in het dagonderwijs minder aan bod komen zoals de aandacht voor de  psychomotorische ontwikkeling, fijne motoriek, de interesse wekken voor wetenschap, architectuur, geschiedenis, natuur.
 • Attitudevorming: leren samenwerken, leren respect opbrengen voor elkaar en elkaars werk, voor materialen, voor het milieu.
 • Kunstonderwijs als middel tot integratie van de vele nieuwkomers en anderstaligen in onze gemeente: de wijkafdelingen spelen een centrale rol in het bereiken van dit doel.
 • De academie werkt actief mee aan een zinvolle naschoolse opvang door lessen algemene beeldende vorming in te richten in verschillende basisscholen in de gemeente.
Middelbare Graad jongeren

In deze graad worden de  jongeren georiënteerd in de beeldtaal met nadruk op de intellectuele, emotionele en artistieke ontwikkeling. Belangrijke accenten zijn:

 • Werken aan een goede doorstroming van leerlingen van de lagere naar de middelbare graad
 • Voorbereiding op hoger kunstonderwijs
 • Vullen van leemte in het ontbreken van aanbod plastische opvoeding in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs
 • Differentiatie als antwoord op de feitelijke ongelijkheid in de vooropleiding
 • Leerlingen confronteren met zaken die niet tot hun leefwereld behoren
 • Leren focussen
Hogere Graad volwassenen, optie Monumentale Kunsten

Het profiel van de leerling in onze volwassenenateliers is heel divers: sommigen genoten een vooropleiding in een andere academie, anderen starten in de hogere graad in onze academie een leertraject. Het kleinschalige karakter van onze academie leent er zich toe om de volwassen leerling een traject op maat aan te bieden. We passen dit toe door:

 • Leerlingen zonder ervaring een basisopleiding te geven in leerjaar 1, 2 en 3 van de leercyclus van 5 leerjaren. Essentiële leerdoelen zijn:
 • het waarnemingsvermogen intensifiëren
 • inzichten verschaffen in verhoudingen en compositie
 • kleurenleer
 • vormleer
 • materialenleer
 • kennismaking met grafische, schilderkundige en sculpturale technieken
 • sociale en maatschappelijke vaardigheden en attitudes aanleren

In leerjaar 4 en 5 wordt er gefocust op het specifieke karakter van een optie monumentale kunsten. Belangrijke doelen zijn:

 • onderzoek van het beeld, concept, context en techniek
 • ontwikkeling van een eigen beeldtaal
 • projectmatige aanpak
 • afstemmen op elkaar van inhoud en techniek
 • beheersen van techniek
 • het kunstwerk en zijn relatie met de omgeving.

In de optie Monumentale Kunsten zijn de lesinhouden minder gebonden aan een bepaald beeldende expressiemiddel maar vormt dat laatste deel uit van een geheel of van een  veelzijdig artistiek concept zoals een sculpturaal werk of installatiekunst. In dit kader is een kruisbestuiving aangewezen tussen verschillende disciplines en ateliers. Het spreekt vanzelf dat de lessen kunstgeschiedenis hierin een belangrijke rol krijgen toegewezen. Ons atelier Monumentale Kunsten is actief, complex, eigenzinnig. Het onderzoekt en heeft een laboratoriumfunctie.

Het profiel van de leerkracht

Ons lerarenteam wordt gevormd door goedopgeleide,begeesterde lesgevers die allen een meestergraad behaalden in het hoger kunstonderwijs. Ze zijn ook als kunstenaar actief en beheersen een grondige kennis van hun vak en vakgebied.
De lesgevers spelen in team maar elk met hun eigen invalshoek. Ze stellen hun doelen af op de doelen die de ploeg als geheel wil bereiken.
Het kleinschalige karakter van onze academie draagt er toe bij dat de relatie leraar & leerling intenser is: het psychologisch inzicht en empathisch vermogen van de leraar zijn essentieel.