Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Wat

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • u verplaatsen
 • eten bereiden en opeten
 • uzelf verzorgen en aankleden
 • uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen

In functie van de vastgestelde, verminderde zelfredzaamheid en afhankelijk van de gezinssamenstelling en het gezinskomen wordt er berekend of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

De tegemoetkoming biedt maandelijks een bedrag dat varieert volgens 5 categorieën van zorgzwaarte. Ongeveer 106.000 mensen hebben recht op een tegemoetkoming die maximaal 560 euro per maand bedraagt.

Vanaf 1 juli 2014 is de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Tot eind 2016 bleef Directie-Generaal Personen met een Handicap de tegemoetkomingen organiseren. Vanaf 1 januari 2017 zullen de zorgkassen deze dossiers behandelen en de tegemoetkoming uitbetalen aan inwoners van Vlaanderen. Inwoners van Brussel en Wallonië blijven hun aanvraag indienen bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap.

Voorwaarden
 • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) kunt u ten vroegste op de dag van uw 65ste verjaardag aanvragen.
 • Uw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van uw handicap op het dagelijkse leven weer).
 • U moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. U moet ook alle ledenbijdrages betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige ledenbijdrages afgehouden van de tegemoetkoming.
 • Het inkomen van uzelf en uw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomsten
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
  • Verkoop of schenking van eigendommen
  • ….
Procedure
 1. Een aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kunt u enkel online indienen. U vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, hebt u uw token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer en pincode uw de eID nodig.
 2. De zorgkas gaat na of u recht hebt op de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van uw handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal medische informatie opvragen bij uw arts of specialist om uw handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met uw behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de Directie-Generaal Personen met een Handicap bericht mag verwachten. Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap u nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de Directie-Generaal Personen met een Handicap beslist om uw handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat uw medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als uw medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om uw handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

 3. Uw zorgkas brengt u op de hoogte van de beslissing over de tegemoetkoming. Hierin staat of u al dan niet recht hebt en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van de aanvraag, hebt u recht vanaf de maand die volgt op uw aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing.
  De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, kunt u terecht bij uw ziekenfonds, hulpkas, gemeente, OCMW of sociaal huis. Neem zeker volgende informatie mee, zodat uw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • Naam en voornaam van uw huisarts of de arts die uw handicap opvolgt.
 • Uw token of identiteitskaart en pincode.
 • Uw eigen bankrekeningnummer.
Bedrag

Het maximumbedrag voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Of u recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van u en uw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. U moet niet verantwoorden hoe u de tegemoetkoming gebruikt.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt de tegemoetkoming uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

 • U kunt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden combineren met de andere tegemoetkomingen van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • U kunt de tegemoetkoming NIET combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.
Uitzonderingen

Woont u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.