Verhoogde kinderbijslag

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap

Kinderen met een handicap, jonger dan 21 jaar en minstens 66 % lichamelijk of geestelijk ongeschikt, kunnen tot 21 jaar aanspraak maken op verhoogde kinderbijslag. 
Naargelang de categorie van zelfredzaamheid wordt de kinderbijslag verhoogd met een bepaald bedrag. 
Bij opname in een instelling wordt de kinderbijslag aan de instelling gestort.

Sinds 1 juli 1999 kan een bijkomend percentage van 15 % of 20 % worden toegekend aan sommige chronisch zieke kinderen. Hiervoor moet de aandoening voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Aanvragen bij het organisme dat de kinderbijslag uitbetaalt.
 

Verhoogde kinderbijslag voor kinderen van arbeidsongeschikte werknemers

Sommige arbeidsongeschikte werknemers kunnen aanspraak maken op een hogere kinderbijslag. 

De werknemers moeten 66 % arbeidsongeschikt zijn door ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte of bevallingsrust met moederschapuitkering. De arbeidsongeschiktheid moet minstens 6 maanden bedragen en het inkomen mag enkel bestaan uit vervangingsinkomens. Er is eveneens een inkomensplafond. 

Aanvragen bij je kinderbijslagfonds.