Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Gemeentelijke administratieve sancties

1. Waarom zijn er gemeentelijke administratieve sancties nodig?

Inwoners willen graag op een prettige manier samenleven. Als dit samenleven op openbare plaatsen wordt bemoeilijkt door hinder die de normale last overstijgt, dan spreken we van overlast. Heel wat kleinere overtredingen, denk bijvoorbeeld aan sluikstorten of hondenpoep, worden tegenwoordig niet meer via de rechtbanken behandeld. Deze kleinere overtredingen zijn echter niet minder onaangenaam als je er mee te maken krijgt. Door middel van het gemeentelijk politiereglement kunnen deze ‘kleine’ overtredingen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, beter bekend als een 'GAS'.

Het nieuwe politiereglement is uiteraard geen pestreglement. Het is een stok achter de deur die toelaat in te grijpen wanneer dit nodig is. De vaststellers trachten steeds eerst preventief te werk te gaan alvorens repressief op te treden. Aan deze integrale werking hecht het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zeer veel belang.

2. Welke overtredingen?

De overtredingen waarvoor er een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd, kan men opdelen in drie grote categorieën:

 1. De ‘gewone bestuurlijke inbreuken’:  Kunnen enkel met een gemeentelijke administratieve sanctie (bestuurlijk) worden bestraft.
  Voorbeelden: zwerfvuil, wildplassen, hondenpoep, wildplakken, geurhinder, …
 2. De ' gemengde inbreuken’: Kunnen zowel met een gemeentelijke administratieve sanctie (bestuurlijk) als strafrechtelijk worden bestraft.
  Voorbeelden: nachtlawaai, graffiti, vernieling of beschadiging van grafstenen, dragen van kleding die het gezicht bedekt, …
 3. De ‘gemengde verkeersinbreuken’ of inbreuken op stilstaan en parkeren.
  Voorbeelden: foutief parkeren op het voetpad, parkeren op plaatsen voor mensen met een beperking, parkeren van defecte voertuigen of aanhangwagens op de openbare weg, …

3. Welke sancties?

Geldboetes

Ten eerste zijn er de boetes van 70 tot 350 euro, naargelang de ernst van de overtreding. Voor minderjarigen tussen 16 en 18 bedraagt de boete maximum 175 euro en moet steeds een bemiddeling voorgesteld worden. Bij een geslaagde bemiddeling wordt geen geldboete opgelegd.

De geldboetes van de gemengde verkeersinbreuken zijn bij wet vastgelegd in 2 categorieën:

 • 58 euro: bijvoorbeeld het verkeersbord voor parkeerverbod negeren
 • 116 euro: bijvoorbeeld  parkeren op het voetpad

Administratieve geldboetes worden uitgesproken door een ‘sanctionerende ambtenaar’.
De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met Haviland.

Schorsing, intrekking, sluiting

Naast geldboetes zijn er nog drie andere administratieve sancties mogelijk:

 • administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
 • administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of vergunning;
 • tijdelijke of definitieve sluiting van een inrichting.

Voor deze sancties is het college van burgemeester en schepenen bevoegd. Eventueel kan de burgemeester optreden in afwachting van een beslissing van het college.

Alternatieve maatregelen
 • De gemeenschapsdienst, een prestatie van algemeen belang uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap.
 • De lokale bemiddeling, als maatregel die het voor de overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte schade te herstellen of te vergoeden of om het conflict te bedaren.

4. Wie kan GAS-overtredingen vaststellen?

Overtredingen kunnen vastgesteld worden door

 • de politie;
 • de gemeenschapswacht–vaststellers;
 • de aangestelde gemeentelijke ambtenaren.

De gewone inbreuken (bestraffing uitsluitend door een administratieve sanctie) en de gemengde parkeerinbreuken kunnen vastgesteld worden door de gemeenschapswacht–vaststellers en de aangestelde gemeentelijke ambtenaren. Enkel de politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen in dit politiereglement

5. Wat staat er allemaal in het politiereglement?

Het reglement wordt onderverdeeld in volgende hoofdstukken:

H1: Algemene bepalingen
H2: De openbare netheid en gezondheid
H3: De openbare veiligheid en vlotte doorgang
H4: De openbare rust
H5: Dieren
H6: Horeca en evenementen
H7: Ambulante activiteiten, markten en kermissen
H8: Bijzondere bepalingen uit het strafwetboek en de wegcode
H9: Sancties
H10: Opheffingsbepalingen