OMV_2020037952 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het verbouwen van een paardenstalling met opslag en het bouwen van een mesthoop en afdak

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020037952
  

Referentie gemeente:

2020/00085/OV

Projectnaam gemeente:

regulariseren van het verbouwen van een paardenstalling met opslag en het bouwen van een mesthoop en afdak

Ligging:

Jaak Calloensstraat 22 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie K, perceel 63H, 67R

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Annelies Van Meulder, Jaak Calloensstraat 22 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/06/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot regulariseren van het verbouwen van een paardenstalling met opslag en het bouwen van een mesthoop en afdak. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).