OMV_2019156009 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 22 loten voor eengezinswoningen en 1 lot voor een meergezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019156009
  

Referentie gemeente:

2019/00021/VK

Projectnaam gemeente:

creëren van 22 loten voor eengezinswoningen en 1 lot voor een meergezinswoning

Ligging:

Bezemstraat 34, Bezemstraat 36, Bezemstraat 42, Brusselbaan 100, Brusselbaan 102 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 1, sectie A, perceel 11D, 29R, 29X, 29Z, 30F4, 30M2, 30Z2, 31A5, 31C5, 31H3, 31K4

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van GROEP HUYZENTRUYT (Benny Geldhof), Wagenaarstraat 33 te 8791 Waregem, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot creëren van 22 loten voor eengezinswoningen en 1 lot voor een meergezinswoning. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).