OMV_2020062186 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020062186
Referentie gemeente:2020/00125/OV
Projectnaam gemeente:bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
Ligging:Vlezenbeeklaan 174 te 1602 Vlezenbeek
afdeling 6, sectie D, perceel 97D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van ZEKHNIN MEDI-CARE (Mohammed Zekhnini), Guillaume Lekeustraat 43 te 1070 Anderlecht, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).