OMV_2020032116 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020032116
  

Referentie gemeente:

2020/00004/VK

Projectnaam gemeente:

creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing

Ligging:

Postweg 81A, 81B te 1602 Vlezenbeek
afdeling 6, sectie B, perceel 177C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van INTOP-AXIOS (Wim Van den Cruijce), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing. De aanvraag omvat: verkavelen van gronden.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).