OMV_2020051703 - beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de gevels en herinrichten van kantoren

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020051703
  

Referentie gemeente:

2020/00127/OV

Projectnaam gemeente:

wijzigen van de gevels en herinrichten van kantoren

Ligging:

Ferdinand Uylenbroeckstraat 51 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie F, perceel 543H2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van COLIM (Frank Hamelrijckx), Edingensesteenweg 196 te 1500 Halle, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot wijzigen van de gevels en herinrichten van kantoren.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).