OMV_2020045885 - beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitbreiden van een eengezinswoning met een bergruimte voor rollend materieel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020045885
  

Referentie gemeente:

2020/00120/OV

Projectnaam gemeente:

uitbreiden van een eengezinswoning met een bergruimte voor rollend materieel

Ligging:

Kamstraat 32 te 1602 Vlezenbeek
afdeling 6, sectie D, perceel 322A

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Ria Beirens, Kamstraat 32 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.

Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van een eengezinswoning met een bergruimte voor rollend materieel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.

Ten gevolge de coronamaatregelen wordt de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60 dagen. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).