OMV_2020075998 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het heraanleggen van een voortuin

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020075998
  

Referentie gemeente:

2020/00150/OV

Projectnaam gemeente:

heraanleggen van de voortuin

Ligging:

Leon Kreperlaan 45 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 1, sectie A, perceel 118V66

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Fany El Hali, Leon Kreperlaan 45 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot heraanleggen van de voortuin. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.