OMV_2020046711 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vervangen van een bestaande houten garage door een nieuwe garage

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020046711
  

Referentie gemeente:

2020/00097/OV

Projectnaam gemeente:

vervangen van een bestaande houten garage door een nieuwe garage

Ligging:

Dageraadstraat 5 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 1, sectie B, perceel 144M2 Telefoon 02 371 22 94

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Isabelle Degallaix, Dageraadstraat 5 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot vervangen van een bestaande houten garage door een nieuwe garage. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.