OMV_2020070157 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering voor vrachtwagens

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020070157
  

Referentie gemeente:

2020/00145/OV

Projectnaam gemeente:

plaatsen van tijdelijke bewegwijzering voor vrachtwagens

Ligging:

Bergensesteenweg 408 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 2, sectie E, perceel 397F2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Groendekor (Kris Carrein en Patrick Heytens), Bergensesteenweg 408 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van tijdelijke bewegwijzering voor vrachtwagens. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen. 

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.