OMV_2020038664 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van reclamepanelen, bestickering op de ramen en aanvragen milieuvergunning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020038664
Referentie gemeente:2020/00126/OV
Projectnaam gemeente:plaatsen van reclamepanelen, bestickering op de ramen en aanvragen milieuvergunning
Ligging:Bergensesteenweg 106 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 1, sectie A, perceel 108X

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Carrefour Belgium (France Delobbe en Henry Morauw), Olympiadenlaan 20 te 1140 Evere, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van reclamepanelen, bestickering op de ramen en aanvragen milieuvergunning. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.