OMV_2020035910 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een hoogspanningscabine

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020035910
  

Referentie gemeente:

2020/00144/OV

Projectnaam gemeente:

bouwen van een hoogspanningscabine

Ligging:Bergensesteenweg 768, Bergensesteenweg 770 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie H, perceel 192G, 192H, 192K, 193H

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van GROUP DUYCK (Hans Van Cutsem), Stationsstraat 64A te 1730 Asse werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 10/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot bouwen van een hoogspanningscabine. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.