OMV_2020100749 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen paden en speelheuvels

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020100749
  

Referentie gemeente:

2020/00193/OV

Projectnaam gemeente:

aanleggen paden en speelheuvels

Ligging:

Welzijnsweg 2 te 1600 Sint-PietersLeeuw
afdeling 2, sectie E, perceel 316E

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van het Lokaal bestuur Sint-PietersLeeuw, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot aanleggen paden en speelheuvels. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.