OMV_2020072974 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van isolatie op de voorgevel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020072974
  

Referentie gemeente:

2020/00147/OV

Projectnaam gemeente:

plaatsen van isolatie op de voorgevel

Ligging:

Meerweg 165 te 1601 Ruisbroek
afdeling 23069, sectie B, perceel 6K3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Zacharia Boumedienni, Meerweg 165 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van isolatie op de voorgevel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.