OMV_2020033972 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een tuinhuis

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020033972
  

Referentie gemeente:

2020/00065/OV

Projectnaam gemeente:

bouwen van een tuinhuis

Ligging:

Europalaan 115 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 2, sectie D, perceel 282M

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Peter Vandevelde, Europalaan 115 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een tuinhuis.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.