OMV_2020033792 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een garage als tuinhuis

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020033792
  

Referentie gemeente:

2020/00064/OV

Projectnaam gemeente:

bouwen van een garage als tuinhuis

Ligging:

Bergensesteenweg 776 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie H, perceel 526C

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Anne Vandervelde, Zonneweelde 8 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een garage als tuinhuis.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.