OMV_2020058980 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van het uitbreiden van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2020058980
  

Referentie gemeente:

2020/00119/OV

Projectnaam gemeente:

regulariseren van het uitbreiden van een eengezinswoning

Ligging:

Hoogstraat 206 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 3, sectie K, perceel 385K2, 385L2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Anne-Lise Lefebvre, Itterbeekselaan 252 te 1070 Anderlecht, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 20/07/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de weigering af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot regulariseren van het uitbreiden van een eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.