OMV_2020067429 - Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het creëren van 2 loten voor open bebouwing

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2020067429
Referentie gemeente:2020/00009/VK
Projectnaam gemeente:creëren van 2 loten voor open bebouwing
Ligging:Brusselbaan zn 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 1, sectie B, perceel 127/02P

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Immo Pické een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Brusselbaan zn te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 1, sectie B, perceel 127/02P.
De aanvraag betreft het creëren van 2 loten voor open bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/09/2020 tot en met 10/10/2020.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/10/2020, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2020067429
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek