OMV_2020078034 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het vellen van een populier

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020078034
Referentie gemeente:2020/00155/OV
Projectnaam gemeente:

Vellen van een populier

Ligging:Georges Wittouckstraat 203 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 2, sectie E, perceel 343/02B4

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Bernard Henri Robe, werd vergund door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 31/08/2020 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via het omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot het vellen van een populier. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of bij de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.