Politiebesluit van de burgemeester betreffende de mondmaskerverplichting in de publiek toegankelijke delen van de gemeentelijke gebouwen als preventiemaatregel in de strijd tegen het coronavirus.

Politiebesluit van de burgemeester van 1 september 2021 betreffende de mondmaskerverplichting in de publiek toegankelijke delen van de gemeentelijke gebouwen als preventiemaatregel in de strijd tegen het coronavirus.
Juridische grond

Nieuwe Gemeentewet, artikel 135§2.
Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
en alle latere wijzigingen.
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 187.

Context en argumentatie

Het COVID-19 virus verspreidt zich o.a. via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de ziekte kan plaatsvinden via alle
mogelijke emissies van de mond en de neus. Het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof dat mond en neus bedekt,
speelt aldus een belangrijke rol in de strategie om een besmettingsgolf te vermijden en de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen.
Inmiddels is het dragen van een mondmasker door de federale regering nog in bepaalde specifieke situaties verplicht. Het dragen van een
mondmasker wordt aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van sociale afstand (min. 1,5m) niet kunnen worden
nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het louter gebruik van een masker volstaat echter niet en het moet steeds
gepaard gaan met andere preventiemaatregelen, waarvan de sociale afstand de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft.

In het licht van de laatste epidemiologische bevindingen, is het noodzakelijk de verplichting om een mondmasker te dragen op te leggen in
de publiek toegankelijke delen van de gemeentelijke gebouwen.

Artikel 25 van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 bepaalt dat eenieder verplicht is om vanaf de leeftijd van 12 jaar de mond en
de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in de winkelstraten, en in elke private of publieke druk bezochte
plaats, waarvan de concrete invulling dient te gebeuren door de bevoegde lokale overheid. De bevoegde lokale overheid dient deze plaatsen
af te bakenen met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

De burgemeester is derhalve bevoegd om uitvoering te geven aan artikel 25 van het voornoemde Ministerieel Besluit.
Om de naleving van de politiebesluiten te verzekeren, kan de burgemeester rechtstreekse dwangmiddelen aanwenden en kan hij beroep
doen op de lokale politie en de federale politie.
De gebouwen zullen voorzien worden van een duidelijke aanplakking over de mondmaskerplicht zodat eenieder bij het betreden van deze
plaatsen duidelijk geïnformeerd is over de verplichting.

Om deze redenen, Besluit de burgemeester:
Artikel 1
Van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021 is er een mondmaskerplicht bij verplaatsingen in publiek toegankelijke delen van de
gemeentelijke gebouwen.
Artikel 2
Dit besluit wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 285 van het Decreet lokaal bestuur.

Opgemaakt te Sint-Pieters-Leeuw op 1 september 2021.