OMV_2021003871 - Openbaar Onderzoek – Aanvraag Omgevingsvergunning voor het vervangen van kiezelsteentjes door klinkers in de voortuin

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

Referentie omgevingsloket:OMV_2021003871
Referentie gemeente:2021/00005/OV
Projectnaam gemeente:vervangen van kiezelsteentjes door klinkers in de voortuin
Ligging:

Galgstraat 74
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Afdeling 2, sectie E, perceel 48E

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Frank Mertens een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Galgstraat 74 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie E,
perceel 48E.
De aanvraag betreft het vervangen van kiezelsteentjes door klinkers in de voortuin.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 06/03/2021 tot en met 04/04/2021.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 04/04/2021, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek met referentie OMV_2021003871
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek