OMV_2018119778 - Bekendmaking openbaar onderzoek over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het omleggen van een aardgasvervoerinstallatie

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018119778

Referentie gemeente:

2018/00214/OV

Projectnaam gemeente:

het omleggen van een aardgasvervoerinstallatie

Ligging:

Afdeling 23077, sectie A, perceel 132E, 132F, 132G, 132H

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Fluxis Belgium, vertegenwoordigd door de heer Peter Verhaeghe, Kunstlaan 31 te 1040 Brussel, een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is ingediend bij de gewestelijke omgevingsambtenaar. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 23077, sectie A, perceel 132E, 132F, 132G, 132H
De aanvraag betreft het omleggen van een aardgasvervoerinstallatie.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/11/2018 tot en met 30/12/2018. De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/12/2018, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2018119778 • of op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)