OMV_2018109178 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor wijzigen van bestemming – van luxe bar naar tweewielerzaak

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018109178

Referentie gemeente:

2018/00159/OV

Projectnaam gemeente:

het wijzigen van bestemming van luxe bar naar
tweewielerzaak

Ligging:

Postweg 138, Postweg 138A, Postweg 138B, Postweg 138C, Postweg 140, Postweg 140A, Postweg 140B, Postweg 140C te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie A, perceel 559R

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Alexis Grouwels, Postweg 138A bus 1 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van bestemming van luxe bar naar tweewielerzaak.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.