OMV_2018119704 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het creëren van 2 kavels voor open bebouwing

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018119704

Referentie gemeente:

2018/00008/VK

Projectnaam gemeente:

het creëren van twee kavels voor open bebouwing

Ligging:

Pijnbroekstraat 29, Pijnbroekstraat 31 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 3, sectie H, perceel 201F, 203C, 204A, 205_, 206D

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Pieter Pické, Bildstraat 1 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot creëren van twee kavels voor open bebouwing.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.