OMV_2018142306 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van crépi op de voorgevel

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018142306  

Referentie gemeente:

2018/00215/OV

Projectnaam gemeente:

het plaatsen van crépi op de voorgevel     

Ligging:

Stationsstraat 24 te 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie A, perceel 180X13

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Luc René Brassel, Stationstraat 24 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van crépi op de voorgevel.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.