OMV_2018134223 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een buitentrap

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018134223
  

Referentie gemeente:

2018/00211/OV

Projectnaam gemeente:

het plaatsen van een buitentrap     

Ligging:

Philippe Destrykerlaan 12 te 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie A, perceel 324P2

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Stefano MESSINA, Philippe Destrykerlaan 12 te 1601 Ruisbroek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 17/12/2018 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot plaatsen van een buitentrap.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.