OMV_2018116211 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een ruime eengezinswoning met bijgebouw

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018116211
  

Referentie gemeente:

2018/00175/OV
  

Projectnaam gemeente:

het bouwen van een ruime eengezinswoning met bijgebouw     

Ligging:

Schreinhofveld 8 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie D, perceel 671A

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Christophe Steels en Myriam Coppens, Lostraat 87J te 1703 Dilbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 28/01/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een ruime eengezinswoning met bijgebouw.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Vlezenbeek tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.