OMV_2019031368 - Meldingsakte beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een veranda

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2019031368
Referentie gemeente:2019/00008/ME
Projectnaam gemeente:het regulariseren van een veranda
Ligging:Postweg 174 te 1602 Vlezenbeek Kadastrale ligging afdeling 6, sectie A, perceel 548N

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Pieter Pické met als adres Bildstraat 1 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw ontvangen.
De melding werd ingediend op 08/03/2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Postweg 174 te 1602 Vlezenbeek en met als kadastrale ligging afdeling 6, sectie A, perceel 548N.
De melding omvat: regulariseren van een veranda
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 25/03/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.