OMV_2019067632 - Bekendmaking meldingsakte voor het uitbreiden van een eengezinswoning

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Referentie omgevingsloket:OMV_2019067632
Referentie gemeente:2019/00021/ME
Projectnaam gemeente:het uitbreiden van een eengezinswoning
Ligging:Georges Wittouckstraat 201 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Kadastrale ligging afdeling 2, sectie E, perceel 343/02H6

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Elke Hilda Carlier met als adres Georges Wittouckstraat 201 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw ontvangen.
De melding werd ingediend op 21/05/2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Georges Wittouckstraat 201 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie E, perceel 343/02H6.
De melding omvat: uitbreiden van een eengezinswoning
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 03/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.

Beroepsmogelijkheid
U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel
U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.
Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).
U bent een rolrecht verschuldigd van:
- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.
U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
Meer info
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in
- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)