OMV_2019042118 - Bekendmaking weigering over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van waterdoorlatende tegels naast de woning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019042118
  

Referentie gemeente:

2019/00065/OV
  

Projectnaam gemeente:aanleggen van waterdoorlatende tegels naast de woning
Ligging:

August Detréstraat 5 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 515N4

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Angelo Cutaia, August Detréstraat 5 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 27/05/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning op basis van de goede ruimtelijke ordening en de vigerende wetgeving.
De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Beroepsmogelijkheden
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een beroepschrift:
• digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be);
• per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:
De deputatie van de provincie waarin deze beslissing gelegen is.
Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de betekening van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:
• de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
• het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw.
Vermeld in uw beroepschrift het volgende:
1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
2. de volgende referentie: OMV_2019042118;
3. de redenen waarom u beroep aantekent;
4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning;
5. of u gehoord wenst te worden.
Stort een dossiertaks van 100 euro op het rekeningnummer van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019042118” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.
De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.