OMV_2019016649 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van een bestaande verkaveling “Rattendaal”

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019016649
  

Referentie gemeente:

2019/00006/VK
  

Projectnaam gemeente:

wijzigen van een bestaande verkaveling
"Rattendaal"
    

Ligging:

Jagersdal z/n te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie B, perceel 143D10, 143E10

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Ahmed Minhal, Boulevard Sylvain Dupuis 110 bus 3 te 1070 Anderlecht, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 24/06/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot wijzigen van een bestaande verkaveling "rattendaal".
De aanvraag omvat: verkavelen van gronden.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.