Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het inrichten en exploiteren van een zeef- en breekwerf op een braakliggend terrein op een bestaand bedrijventerrein

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018063486

Referentie gemeente:

2019/00155/OV

Projectnaam gemeente:

inrichten en exploiteren van een zeef- en breekwerf op een braakliggend terrein op een bestaand bedrijventerrein
 

Ligging:

Afdeling 23583, sectie G, perceel 78A, 78B, 79/02B, 79/02C, 79C, 80, 81, 82

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door de heer Johan Cromphout, Heideveld 50 te 1654 Beersel, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vaartkant-West en met als kadastrale ligging Afdeling 3, sectie G, perceel 78A, 78B, 79/02B, 79/02C, 79C, 80, 81, 82.

De aanvraag betreft het inrichten en exploiteren van een zeef- en breekwerf op een braakliggend terrein op een bestaand bedrijventerrein.

De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 12.2.1°, 15.1.1°, 2.1.2.b)2°, 2.2.2.a)2°, 2.2.2.f)2°, 3.4.2°, 61.2.2°.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/08/2019 tot en met 30/08/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 30/08/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2018063486;
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)