OMV_2019059193 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van 16 bomen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019059193
  

Referentie gemeente:

2019/00095/OV
  

Projectnaam gemeente:

kappen van 16 bomen
    

Ligging:

Groenstraat en Domstraat te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie B, perceel 302A

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Pierre Dominique Huwaert, Postweg 43 te 1602 Vlezenbeek, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 01/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot kappen van 16 bomen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Vlezenbeek tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.