OMV_2019055011 - Bekendmaking beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het inrichten van een tijdelijke opslagplaats en het plaatsen van een werfketen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019055011
  

Referentie gemeente:

2019/00100/OV
  

Projectnaam gemeente:

inrichten van een tijdelijke opslagplaats en het plaatsen van een werfketen
    

Ligging:

parkeerzone langsheen de autosnelweg E19 – RO (tussen afrit 18 Ruisbroek en afrit 19 Lot Beersel) te 1601 Ruisbroek afdeling 7, sectie B, perceel ///

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Willemen Infra (Kurt Kesteloot), Booiebos 4 te 9031 Gent, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 15/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot inrichten van een tijdelijke opslagplaats en het plaatsen van een werfketen.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.