OMV_2019087709 - Aktename over een melding voor het bouwen van een veranda

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2019087709
Referentie gemeente:2019/00029/ME
Projectnaam gemeente:het bouwen van een veranda
Ligging:van der Dilftlaan 9 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, afdeling 2, sectie D, perceel 159C

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Petronella Ilona Wuurman en Eddy De Moortel met als adres van der Dilftlaan 9 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw ontvangen.
De melding werd ingediend op 08/07/2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging van der Dilftlaan 9 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw en met als kadastrale ligging afdeling 2, sectie D, perceel 159C.
De melding omvat: bouwen van een veranda
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen
Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 29/07/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.