OMV_2019076123 - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het afbreken en heropbouwen van een stal en het aanpassen van de milieuvergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019076123

Referentie gemeente:

2019/00145/OV

Projectnaam gemeente:

afbreken en heropbouwen van een stal en het aanpassen van de milieuvergunning
 

Ligging:

Bosveldbaan 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 3, sectie I, perceel 464P, 465G, 465H

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door LV LEMAIRE AGRI, vertegenwoordigd door de heer Wouter Lemaire en Jan Lemaire, Bosveldbaan 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosveldbaan 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging afdeling 3, sectie I, perceel 464P, 465G, 465H.
De aanvraag betreft het afbreken en heropbouwen van een stal en het aanpassen van de milieuvergunning.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
15.1.1, 16.3.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 19.6.2.a, 28.2.c.1, 9.5.c.1

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/08/2019 tot en met 27/09/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 27/09/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019076123
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)