OMV_2019/00132/OV - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de oude vergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019/00132/OV

Referentie gemeente:

2019/00132/OV

Projectnaam gemeente:

hernieuwen en aanpassen van bestaande vergunning
 

Ligging:

Bergensesteenweg 706A 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie D, perceel 285W2

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Car wash Dodane, vertegenwoordigd door de heer Luc Denagtergael, Torrezeel 15A te 1547 Bever, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergensesteenweg 706A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 2, sectie D, perceel 285W2
De aanvraag betreft hernieuwen en aanpassen van bestaande vergunning.
De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
12.2.1°, 17.4. 15.4.2, 17.3.3.1, 17.3.6.1.b, 3.3, 3.6.2.1,
53.8.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/08/2019 tot en met 22/09/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 22/09/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019053998
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen
of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres: Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)