OMV_2019/082936/OV - Openbaar Onderzoek – aanvraag Omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de oude vergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019/082936/OV

Referentie gemeente:

2019/00136/OV

Projectnaam gemeente:

regulariseren van de grondwaterwinning en het hernieuwen van de milieuvergunning
 

Ligging:

Bergensesteenweg 408 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw Afdeling 2, sectie E, perceel 396L

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt mee dat door Groendekor, vertegenwoordigd door Marleen De Ridder, Bergensesteenweg 408 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bergensesteenweg 408 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, en met als kadastrale ligging Afdeling 2, sectie E, perceel 396L De aanvraag betreft regulariseren van de grondwaterwinning en het hernieuwen van de milieuvergunning.

De aanvraag bevat volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
12.3.2°, 15.1.1°, 17.4., 53.8.2° 16.3.1.1., 17.3.6.2, 3.3, 43.1.2.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek
georganiseerd van 04/09/2019 tot en met 03/10/2019.
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 03/10/2019, worden ingekeken:
• via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) met referentie OMV_2019082936
• op de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan:
• analoog per brief op het volgende adres:
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
• digitaal via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)