OMV_2019102074 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het regulariseren van een uitbreiding

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2019102074
Referentie gemeente:2019/00034/ME
Projectnaam gemeente:regulariseren van een uitbreiding
Ligging:Postweg 209 te 1602 Vlezenbeek afdeling 6, sectie D, perceel 25D

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding ingediend door Patrick Felix Lys met als adres Postweg 209 te 1602 Vlezenbeek ontvangen.
De melding werd ingediend op 14/08/2019.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Postweg 209 te 1602 Vlezenbeek en met als kadastrale ligging afdeling 6, sectie D, perceel 25D.
De melding omvat: regulariseren van een uitbreiding
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 02/09/2019 HET VOLGENDE BESLIST:
Artikel 1. Het college neemt akte van de melding.
Artikel 2. De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraal deel uit van de meldingsakte.