OMV_2019084404 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het verbouwen van een eengezinswoning

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2019084404
  

Referentie gemeente:

2019/00141/OV
  

Projectnaam gemeente:

verbouwen van een eengezinswoning
    

Ligging:

Dageraadstraat 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie B, perceel 144M

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Wim Van Wilderode en Charlotte Reynders, Pater Damiaanlaan 3 bus 1EL te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 16/09/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot verbouwen van een eengezinswoning.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.