OMV_2018138172 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van een meergezinswoning met 2 entiteiten

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:

OMV_2018138172
  

Referentie gemeente:

2019/00142/OV
  

Projectnaam gemeente:

bouwen van een meergezinswoning met 2 entiteiten
    

Ligging:

Jagersdal 89 - 91 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw afdeling 1, sectie B, perceel 143D10, 143E10

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Ahmed Minhal, Sylvain Dupuislaan 110 bus 3 te 1070 Anderlecht, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 23/09/2019 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot bouwen van een meergezinswoning met 2 entiteiten.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen.

De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.