Inzet security vrijwilligers

INLEIDING

Veiligheid is heel belangrijk als je een fuif of ander evenement organiseert.
Je moet als organisator de nodige inspanningen leveren op het vlak van veiligheid en preventie.

Om de veiligheid van bezoekers te garanderen ben je onder andere verplicht om mensen in te zetten om een oogje in het zeil te houden tijdens je evenement.
Je kan dit doen met eigen vrijwilligers of met een externe bewakingsfirma. Beiden combineren kan ook.

Het organiseren en uitvoeren van bewakingsactiviteiten is altijd vergunningsplichtig.
De wetgeving voorziet maar één uitzondering, het zogenaamde verenigingsregime of uitzonderingsregime. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor een soepelere organisatie van toezicht bij eigen, niet-commerciële activiteiten.

VOOR WIE?

Verenigingen (feitelijke verenigingen of vzw's)

VOORWAARDEN?

Om aan dit verenigings- of uitzonderingsregime te voldoen, moet je als organisator aan drie hoofdvoorwaarden voldoen:

 • het gaat om een evenement of een occasionele dansgelegenheid (fuif);
 • de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de organisatie of het faciliteren van evenementen;
 • de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende vereniging of hebben er een aanwijsbare band mee.

Als je niet aan deze hoofdvoorwaarden voldoet, moet je verplicht beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming.

Als je wél aan de hoofdvoorwaarden voldoet, kan je als organiserende vereniging dus beroep doen op het verenigings-/uitzonderingsregime.
Let wel: je moet dan bijkomend voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele dansgelegenheid
 • de personen die je de bewakingsactiviteiten laat uitoefenen, mogen dit maximaal vier keer per jaar doen
 • ze mogen dit enkel onbezoldigd doen. Ze kunnen geen vergoeding in natura of fooien ontvangen
 • persoonsvoorwaarden:
 1. minstens 18 jaar zijn als uitvoerder en 21 jaar als leidinggevende;
 2. gedurende minimaal drie jaar een wettige verblijfplaats in België hebben;
 3. bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen;
 4. in de voorbije drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat er niet werd voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;
 5. bepaalde beroepen niet uitoefenen (o.a. een functie in penitentiaire instellingen, wapenhandelaar, …);
 6. de laatste drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingen- of politiediensten.
PROCEDURE?

Voor het uitoefenen van toezicht op je eigen evenement moet je verplicht toestemming vragen bij de burgemeester.
De aanvraag gebeurt via onderstaand formulier.

 • het origineel wordt gericht aan de burgemeester
 • een kopie wordt gelijktijdig overgemaakt aan de FOD Binnenlandse Zaken via het emailadres spvcontrole@ibz.fgov.be

Na de screening stuurt de burgemeester al of niet de toelating om met vrijwilligers te werken in het kader van persoonscontrole.

Het is belangrijk deze toelating samen met de lijst met de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te houden op het evenement of occasionele dansgelegenheid.

De aanvraag moet minstens 4 weken voor de start van het evenement worden ingediend.