OMV_2020114877 - Beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag voor het afbreken en nieuw bouwen van een sporthal

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Referentie omgevingsloket:OMV_2020114877
Referentie gemeente:2020/00272/OV
Projectnaam gemeente:

afbreken en nieuw bouwen van een sporthal

Ligging:

Sportlaan 11 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
afdeling 1, sectie A, perceel 77D3

Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van PELLIKAAN BOUWBEDRIJF (Johan Tousseyn), Excelsiorlaan 1 te 1930 Zaventem, werd verleend door het college van burgemeester en schepenen.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 08/02/2021 HET VOLGENDE BESLIST:

Het college van burgemeester en schepenen geeft de vergunning af aan de aanvrager. De aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket.
Het betreft een aanvraag tot afbreken en nieuw bouwen van een sporthal.
De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/) of op de dienst Omgeving van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw tot 30 dagen te tellen de dag na de aanplakking van deze bekendmaking.