Toelating voor reclame (afficheborden/flyeren)

Wat
 • Toelating voor het ophangen van afficheborden op de door de gemeente vastgelegde locaties.
 • Toelating voor het verspreiden van flyers.
Procedure
 • Toelating voor gebruik afficheborden
  Een aanvraag voor het ophangen van afficheborden op de daarvoor voorziene locaties kan enkel worden ingediend:
  • voor evenementen georganiseerd door erkende Leeuwse verenigingen;
  • voor evenementen die doorgaan op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw georganiseerd door verenigingen van buiten de gemeente.
 • Toelating voor flyers

  Een aanvraag voor het flyeren op de openbare weg dient schriftelijk (via brief of e-mail) te worden ingediend.
  De aanvraag dient te gebeuren minstens 3 weken vóór de activiteit, zoniet zal er geen vergunning worden afgeleverd.

Wenst u een flyer te verspreiden via de brievenbussen, ga naar Huis aan huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk

Uit respect voor het Vlaams karakter van de gemeente moeten de affiches/flyers uitsluitend in het Nederlands opgesteld zijn.

Kostprijs

De aanvraag en de afgifte van de toelating is kosteloos.

Regelgeving

Art. 2.8.1 Aanplakkingen en reclame

§1.       Het is verboden affiches, aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, zelfklevers of spandoeken aan te brengen op de openbare plaats of op een voorwerp op de openbare plaats, tenzij na schriftelijke toelating door de burgemeester, behoudens hogere wetgeving. Deze toelating door de burgemeester bevat de plaatsen op de openbare plaats waar reglementair mag geplakt worden en kan modaliteiten bevatten.
De aanplakkers moeten steeds in het bezit zijn van deze toelating tot aanplakken en moeten deze tonen op verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar.

§2.       De affiches e.a. die niet conform werden aangebracht, dienen op het eerste verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar verwijderd te worden.  Bij de overtreding van dit artikel is in eerste instantie de aanbrenger van de aanplakbrieven, plakkaten, opschriften, zelfklevers, affiches of spandoeken verantwoordelijk. Indien de aanbrenger niet gekend is, is de verantwoordelijke uitgever aansprakelijk voor het niet reglementair aanbrengen.

§3.       Het college van burgemeester en schepenen kan, in afwijking van §1, plaatsen en aanplakborden aanduiden waar zonder toelating door lokale verenigingen affiches e.a. mogen worden aangebracht voor de aankondiging van activiteiten.

§4.       Zonder voorafgaande toelating is het verboden reclame te maken op de openbare plaats, drukwerken uit te delen of er een bedrijf of beroep uit te oefenen. 

Deze bepaling is niet van toepassing op geschriften en drukwerk met een politiek, filosofisch, religieus, wetenschappelijk, cultureel, sociaal, sportief of folkloristisch karakter. 

De verdelers van drukwerken dienen wat er door het publiek op de grond wordt gegooid, op te rapen.

§5.       Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van drukwerken:

1.         drukwerk op voertuigen te bevestigen of achter te laten, behoudens toelating van de burgemeester;

2.         voorbijgangers aan te klampen, te volgen of lastig te vallen;

3.         stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de openbare plaats of op de drempel van deuren en vensterbanken van gebouwen.

4.         ongeadresseerd reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een 'antireclamesticker'.
 

Art. 2.9.6  Reclame

Het is verboden om een bedrijfs- of beroepsbezigheid uit te oefenen, koopwaren uit te stallen of te verkopen, reclame te maken, drukwerk of om het even wat uit te delen in de groene ruimten zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester.