Socio-economische vergunningen

Wanneer moet u een aanvraag tot vergunning indienen voor een ontwerp van handelsvestiging?

Indien u een project van handelsvestiging plant dat minimaal 400 m² netto handelsoppervlakte zal hebben, bent u vergunningsplichtig. Elke distributie-eenheid waarvan de activiteit bestaat uit het wederverkopen op gewone wijze, in eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan consumenten, zonder deze goederen andere behandeling te doen ondergaan dan die welke in de handel gebruikelijk zijn, valt onder toepassing van de wet op de handelsvestigingen.

Of het nu gaat om:

 • een ontwerp van nieuw bouwwerk;
 • een ontwerp van 'handelsgeheel', namelijk een geheel van kleinhandelszaken die zich al dan niet in afzonderlijke gebouwen bevinden en waarvan al dan niet éénzelfde persoon de promoter, de eigenaar of uitbater is, die zich samen op eenzelfde plaats bevinden en die van rechtswege of feitelijk met elkaar verbonden zijn, in het bijzonder op financieel, commercieel of materiaal vlak of die het voorwerp zijn van een procedure in gezamelijk overleg op gebied van bouwvergunning;
 • een ontwerp van uitbreiding van een kleinhandelsbedrijf of van een handelsgeheel dat reeds de hiervoor beschreven oppervlakte heeft bereikt of zal overschrijden door de uitvoering van het ontwerp;
 • een ontwerp van uitbating van één of meer kleindhandelsbedrijven of van een handelsgeheel dat voldoet aan de hierna bepaalde oppervlakten in een bestaand gebouw dat niet bestemd was voor een handelsactiviteit;
 • een ontwerp van belangrijke wijziging van de aard van de handelsactiviteit in een gebouw reeds aangewend voor handelsdoeleinden.
Welke documenten moeten aangeleverd worden aan de gemeente?

Hieronder volgt een opsomming van de informatie en documenten die u dient aan te leveren om een socio-economische vergunning aan te vragen. Alle documenten worden bij voorkeur ingediend in drievoud op A4-formaat en daarnaast wordt één elektronische versie van de aanvraag bijgeleverd.

Per aangetekend schrijven op volgend adres:

College van burgemeester en schepenen
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw

de volgende zaken over te maken:

 • sociaal economisch dossier;
 • invuldocument voor vergunningsaanvraag;
 • liggingplan en foto's;
 • stedenbouwkundige vergunning of attest;
 • haalbaarheidsstudie;
 • gemeentelijk plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan voor het gebied waar uw handelsvestiging wordt ingeplant.

Alle reglementaire teksten kan u terugvinden op de website van de FOD Economie: http://mineco.fgov.be.

Dienst Lokale Economie

Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 371 22 91
Openingsuren
ma
-
di
-
op afspraak
wo
-
do
-
op afspraak
vr
-
Gegevens ophalen
Gegevens ophalen