Pedagogische gegevens

PEDAGOGISCH PROJECT

Het pedagogisch project van de gemeentelijke basisscholen werd omschreven volgens advies van de schoolraad en goedgekeurd door de gemeenteraad.

1.1. Situering van de onderwijsinstelling

Onze scholen behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.
De vrije keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer is gewaarborgd..

Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld het pedagogisch project te respecteren.

1.2. Fundamentele uitgangspunten

Onder fundamentele uitgangspunten wordt verstaan: principiële houdingen die men heeft t.a.v. mens en maatschappij. Wat voor een mens, wat voor een maatschappij beoogt men met de opvoeding en het onderwijs?

 1. Openheid
  De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.
   
 2. Verscheidenheid
  De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen, die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren.
  Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.
   
 3. Democratisch
  De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging, dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.
   
 4. Socialisatie
  De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelhebben aan een democratische en pluralistische samenleving.
   
 5. Emancipatie
  De school kiest voor emancipatorisch on­derwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.
   
 6. Totale persoon
  De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.
   
 7. Gelijke kansen
  De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te probe­ren de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.
   
 8. Medemens
  De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbare goed is van elkeen.
   
 9. Europees
  De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.
   
 10. Mensenrechten
  De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.
1.3. Visie op basisonderwijs

De fundamentele uitgangspunten zijn een kader waarbinnen men kwalitatief onderwijs in de basisscholen wil realiseren. Het is evident dat de fundamentele uitgangspunten die het schoolbestuur vastlegt, gerelateerd moeten worden aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen, als minimaal verplicht na te streven en/of te bereiken einddoelen.

Vanuit dit pedagogisch project werkt het lerarenteam op zodanige wijze aan de realisatie van de vooropgestelde doelen, dat er recht wordt gedaan aan de kenmerken van goed basisonderwijs.
Kwaliteit voor een school betekent dus meer dan de mate waarin en de wijze waarop doelen worden gerealiseerd. De kwaliteit van een school uit zich op de eerste plaats in het dagelijks pedagogisch klimaat, het samenlevingsmodel dat de school uitbouwt, de leef- en werkcultuur die er heerst.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te optimaliseren streven we ernaar om de volgende kenmerken in te bouwen:

samenhang;

totale persoonlijkheidsontwikkeling;

zorgverbreding;

actief leren;

continue ontwikkelingslijn.
 

 • Samenhang
  Alle leergebieden worden zoveel mogelijk geïntegreerd benaderd. Kinderen beleven en ervaren de realiteit immers niet in vakjes.
   
 • Totale persoonlijkheidsontwikkeling
  Alle aspecten van de persoonlijkheid dienen via de aangeboden vorming in hun ontwikkeling te worden gestimuleerd en dit op evenwichtige wijze.
  Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning.
  De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.
  Aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling impliceert daarom een gerichtheid op individualiserend onderwijs.
   
 • Zorgverbreding
  Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen.
  Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen.
  Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreëerd. Doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem in de lagere school is mogelijk.
  De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden.
  Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoet: overlegmogelijkheid, flexibele klasorganisatie, ...  Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen praktijk, de ouders bij het schoolgebeuren te betrekken en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring.
  Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan functioneren en er plezier beleven, behoort tot de essentie van zorgverbreding.
  Een school die werkt aan zorgverbreding, zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden.
   
 • Actief leren
  Actief leren is voor het kind een productief proces. Het is leren dat van het kind zelf uitgaat en door het kind spontaan als betekenisvol wordt ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen.
  De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces.
  Om actief leren op school te stimuleren, dienen realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie te worden gecreëerd.
  Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.
   
 • Continue ontwikkelingslijn
  Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen.
  Aandacht voor 'continuïteit' binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en schoolervaringen van de leerlingen, zo laag mogelijk maakt.
  De begeleiders van het kind door de basisschool moeten deze continuïteit nastreven. Voor de schoolteamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.

De voornaamste concrete uitwerkingen van het pedagogisch project vindt u hieronder:
 

MAXIMALE BEGELEIDING VAN DE KINDEREN

Gedifferentieerd onderwijs volgens de mogelijkheden van het kind:

 • uitgebreide binnenklasdifferentiatie door aangepaste werkvormen, zoals: groepswerk, hoekenwerk, contractwerk ...
 • Thuisonderwijs voor kinderen die langer dan 28 schooldagen na elkaar ziek zijn.

Het C.L.B. (Centrum voor leerlingenbegeleiding)
Hebt u vragen of stelt u bepaalde problemen vast op studie- of sociaal gebied, kan u altijd terecht bij het C.L.B.van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Technologiestraat 1, 1082 Brussel (St. Agatha Berchem) – Tel.: 02 482 05 72
De school zal de ouders adviseren het C.L.B. te contacteren wanneer ze bij een kind ernstige studieproblemen vaststelt.
 

ONZE LEERPLANNEN

De doelen van het pedagogisch project worden concreet uitgewerkt via de leerplannen OVSG. Volgende leergebieden worden daarin omschreven :

 • lichamelijke opvoeding
 • muzische vorming
 • taal (ook tweede taal)
 • wereldoriëntatie
 • wiskundige initiatie en wiskunde.

en voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema’s :

 • leren leren
 • sociale vaardigheden
   
 • Opgesteld door de begeleidingsdienst van het gemeentelijk onderwijs.
 • Goedgekeurd door de leerplancommissie van het Departement onderwijs.
 • Goedgekeurd door de gemeenteraad.
   
GROEPSINDELING

Het schoolbestuur bepaalt in samenspraak met de schooldirecties de indeling in groepen.
 

COMPETENTIE VAN ONZE LEERKRACHTEN

Voortdurende nascholing door diverse instanties, volgens ons eigen navormingsplan.
Medewerking aan onderzoeksprojecten: onze leerkrachten zijn op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen op het gebied van didactiek en methodologie.

Pedagogische begeleiding:
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Ondewijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw.)
Tel. 02 506 41 50
De Heer , pedagogisch adviseur, is de contactpersoon voor onze school.
 

ZORGVERBREDINGSINITIATIEVEN
 1. Voorzieningen op klasniveau:
  Differentiatie naar niveau en tempo van het kind, contractwerk, hoekenwerk.
   
 2. Voorzieningen op schoolniveau:
  Kindvolgsysteem: de vorderingen van het kind en behandeling van eventuele leerproblemen worden bijgehouden in een persoonlijk volgdossier.
  Multi-Disciplinair-Overleg: regelmatige bespreking van de vorderingengegevens.
  Samenstelling van MDO: directeur, groepsleraar, externe deskundigen.

Bij mogelijke problemen  worden de ouders hierover persoonlijk geïnformeerd.
 

Aandacht voor algemene vorming:

BIBLIOTHEEK

Door een vlotte samenwerking van de Gemeentelijke Bibliotheek, kunnen de kinderen eens per maand naar de bibliotheek. Elk bezoek wordt op de maandelijkse nieuwsbrief gemeld, en ook de dag voordien herinnerd in de schoolagenda. Het is de bedoeling dat de kinderen de bibliotheek leren kennen en ontdekken dat zij er een uitgebreide wereld van literatuur en documentatie aantreffen.

ANDERE ACTIVITEITEN

Onze school neemt elk jaar ook deel aan de activiteiten die door de cultuurdienst van de gemeente worden ingericht. Zij richten voor de scholen een scrabblewedstrijd in en organiseren het schooltoneel.
Verder doen we  mee aan verkeersacties van de plaatselijke politie voor een veilig verkeer.
In de lessen worden acute problemen uit het wereldnieuws besproken
want ...

ELK KIND WORDT LATER EEN WERELDBURGER.
 

LEERMIDDELEN EN SCHOOLBEHOEFTEN

Het schoolbestuur stelt gratis schoolboeken, schriften en didactisch materieel ter beschikking van de leerlingen.
Voor de kleuters: een uitgebreid gamma spelmateriaal.
Wij verwachten dat elke leerling zijn/haar materieel met zorg behandelt.