Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over hoe de gemeente Sint-Pieters-Leeuw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op het OCMW Sint-Pieters-Leeuw, het AGB Sint-Pieters-Leeuw, vzw Cultuurcentrum Coloma en het gemeentelijk onderwijs.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit effectief doen of niet. Onder verwerken wordt onder meer verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook GDPR genoemd. Dit betekent dat wij:

 • persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel waarvoor we deze hebben gekregen;
 • niet meer persoonsgegevens verwerken dan absoluut nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • persoonsgegevens maar zolang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor ze worden verzameld;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • de rechten met betrekking tot persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Pastorijstraat 21
1600 Sint-Pieters-Leeuw
info@sint-pieters-leeuw.be
T 02 371 22 11

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw verwerkt jouw persoonsgegevens voor een heel aantal verschillende doelen, in het kader van de verschillende soorten dienstverlening die de gemeente aanbiedt. Dit houdt onder meer in dat wij persoonsgegevens kunnen verwerken:

 • als wij jouw toestemming hebben gekregen (bv. voor het versturen van een nieuwsbrief);
 • in het kader van de uitvoering van een contract (bv. bij een arbeidsovereenkomst);
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die aan de gemeente opgelegd zijn (bv. voor het afleveren van identiteitskaarten);
 • voor het beschermen van het algemeen belang (bv. voor het afhandelen van rechtszaken waar de gemeente partij is).
Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die de gemeente Sint-Pieters-Leeuw verwerkt, worden enkel gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van de dienst waarvoor zij verzameld werden of als er een wettelijke basis of verplichting geldt.

Wanneer gegevens worden gedeeld met derden (of anderen) maken wij afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te garanderen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU, tenzij dit samengaat met het doel van de verwerking (bv. in het kader van ontwikkelingssamenwerking).

Minderjarigen

In de gevallen waar we de toestemming van de betrokkene nodig hebben, verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen zonder de schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Als persoonsgegevens van minderjarigen per ongeluk toch verwerkt zouden worden, zal de gemeente deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

Bewaartermijn

De gemeente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, tenzij de gemeente wettelijk verplicht is om deze langer bij te houden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. De gemeente ontwikkelde hiervoor een informatieveiligheidsbeleid.

Jouw rechten over jouw gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit kan wel impact hebben op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of, in opdracht van jou, direct aan een andere partij.

Wij kunnen je wel vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Als de verwerking is gebaseerd op een uitdrukkelijke toestemming, heb je het recht de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking heeft echter geen gevolgen voor de wettigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens van vóór de intrekking.,

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je direct contact met ons op te nemen.

Als wij geen gevolg geven aan jouw klacht binnen de 30 dagen nadat we de klacht ontvingen, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, namelijk de Vlaamse Toezichtcommissie en/of de Gegevensbeschermingsautoriteit. Hun gegevens vind je hieronder.

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doelen. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doelen. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Wijziging privacyverklaring

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 29 mei 2018.

Contactinformatie VTC

VTC is de Vlaamse Toezichtcommissie en is de instantie waar je als burger terecht kan indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Meer informatie over privacy/GDPR en hoe en wanneer je de klacht kan indienen bij het VTC, kan je vinden op:
https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.

Koning Albert II-laan 15, Brussel 1210
T +32 (0)2 553 50 47
Econtact@toezichtcommissie.be

Contactinformatie Gegevensbeschermingsautoriteit

Je kan je klacht ook steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie hierover vind je terug op deze website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T 02 274 48 00
E contact@apd-gba.be

Contactinformatie functionaris voor gegevensbescherming

Door de gemeente werd een overeenkomst afgesloten met Haviland over de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming. Je kan hem bereiken via dit e-mailadres: privacy@sint-pieters-leeuw.be.

Laatste aanpassing: 18/06/2020